top of page

Algemene privacyverklaring Balance Health Center

Balance Health Center hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Balance Health Center houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelwetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring*

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen , tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen deze te respecteren.

Als Balance Health Center zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring , vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Balance Health Center
Herentalsesteenweg 85
2460 Lichtaart
info@balancehealthcenter.be
014 71 41 21

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Balance Health Center verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Balance Health Center

 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen , e-mails betreffende lessen, emails betreffende danslessen en dansvoorstellingen. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, geboorteplaats, telefoonnummer, gsm nummer, email, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de informatie voor de vrijwilligers van dansvoorstellingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens nier aan derden doorgeven , tenzij dit wettelijk verlicht en toegestaan is. Tevens kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten EU

 

Bewaartermijn

 

Balance health center bewaart persoonsgegevens omdat u éénmalig lidgeld hebt betaald dat jarenlang behouden blijft zolang deze regel van toepassing is.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking , zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Balance Health Center van uw gegevens kennis kunnen nemen , zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.balancehealthcenter.be) Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij . Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacy bescherming.

 

Wijziging Privacy Statement

 

Balance Health Center kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

bottom of page